Obchodní podmínky

 


Obchodní společnost
TopeníEVO s.r.o.
IČ : 03056309, DIČ : CZ03056309
se sídlem Most, Šeříková 1062/18, PSČ: 434 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36087

Kontaktní údaje : Telefon : +420 608 828 827
E-mail: evo@evo.cz
Bankovní spojení pro bezhotovostní platby : Raiffeisenbank č.ú. 80022807/5500
Pobočka: Budovatelů 1996/112, Most, 434 01

I.
Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TopeníEVO s.r.o., se sídlem Most, Šeříková 1062/18, PSČ: 434 01, identifikační číslo: 03056309, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36087 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) na dodání movitých věcí, zejména topných akumulačních panelů, regulace a příslušenství z nabídky prodávajícího (dále jen „zboží). Kupní smlouva může být za níže uvedených podmínek uzavřena buď na základě písemné objednávky kupujícího učiněné v těchto obchodních podmínkách stanoveným způsobem (např. prostřednictvím internetového obchodu, e- mailem, faxem apod.) nebo i jiným, v těchto obchodních podmínkách stanoveným způsobem. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.evo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy kupující je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání a nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tak na případy, kdy je kupující spotřebitelem ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „spotřebitel“). Je-li však v některém ustanovení obchodních podmínek označen kupující jako „kupující - spotřebitel“ nebo „spotřebitel“ nebo i jiným způsobem, z něhož vyplývá, že jde o kupujícího - spotřebitele nebo pokud vyplývá z  textu ustanovení, že se má vztahovat jen na kupujícího, jež je spotřebitelem, nevztahuje se takové ustanovení na kupujícího, jež spotřebitelem není.

1.3.    Ustanoveními těchto obchodních podmínek není vyloučena ani omezena možnost prodávajícího a kupujícího vzájemnou dohodou upravit práva a povinnosti stran v konkrétní kupní smlouvě odchylně od těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud o to požádá kupující, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro kupujícího i prodávajícího srozumitelném jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího. 

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
Prezentace zboží, způsoby nákupu

2.1.     Veškerá prezentace zboží prodávajícího, ať již umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu či na webové stránce prodávajícího či kdekoli jinde, je pouze informativního charakteru, není návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.     Prezentace zboží prodávajícího (webové rozhraní internetového obchodu, nabídka na webových stránkách jakož i jiná prezentace zboží) obsahuje informace o zboží a jeho cenách. Informace o zboží a ceně jsou platné v případě nákupu v internetovém obchodu po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, v případě nákupu dle nabídky na webových stránkách prodávajícího mimo internetový obchod po dobu, kdy jsou v nabídce zobrazovány, v případě jiné prezentace po dobu v prezentaci uvedené, a to vždy  s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků krom nákladů na balení a dodání zboží. Ceny zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu se mohou lišit od cen zboží prodávaného jiným způsobem, přičemž kupující nakupuje zboží za ceny určené prodávajícím pro daný způsob prodeje. Tímto ustanovením není vyloučena ani omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.

2.3.    Prezentace zboží prodávajícího obsahuje v rámci informace o zboží rovněž údaj o stavu zboží, tj. zda je zboží použité či nepoužité. Je-li uvedeno, že zboží je použité, pak je zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak,  ve stavu odpovídajícím jeho běžnému opotřebení a je způsobilé k běžnému používání k účelu, k němuž je určeno. Cena takového zboží je stanovena již s přihlédnutím k takovému opotřebení. Kupující bere na vědomí, že drobné nedostatky zboží vzniklé v důsledku takového běžného opotřebení se nepovažují za vady zboží, z nichž by kupujícímu vyplývaly jakékoli nároky.

2.4.     Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou obsaženy v případě nákupu přes internetový obchod vždy individuálně, písemně, nebo je kupující může získat dotazem zaslaným elektronicky na e-mail : evo@evo.cz nebo dotazem učiněným telefonicky na tel. čísle 608 828 827

2.5.    Nákup zboží lze uskutečnit některým z následujících způsobů:

-     na základě listiny - písemné kupní smlouvy podepsané prodávajícím a kupujícím,
-     na základě objednávky kupujícího mimo internetový obchod a její akceptace prodávajícím
-     na základě objednávky kupujícího učiněné v internetovém obchodě a její akceptace prodávajícím.
-     na základě kupní smlouvy uzavřené jiným, mezi stranami individuálně sjednaným způsobem.

IIa.
Nákup zboží na základě objednávky kupujícího mimo internetový obchod

2a.1.     Zboží objednávané nikoli prostřednictvím internetového obchodu lze objednat písemnou objednávkou kupujícího obsahující alespoň:

-     údaje o kupujícím a kontakt na něj (jméno, příjmení/obchodní firma; dat. nar./IČ:,  DIČ; adresa bydliště nebo sídla; e-mail, číslo telefonu)  
-     přesnou identifikaci požadovaného zboží
-     počet objednávaných kusů  
-     výši kupní ceny zboží a způsob požadované úhrady kupní ceny zboží
-     údaje o požadovaném způsobu a místě dodání objednávaného zboží
-     prohlášení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami na webové stránce prodávajícího a že s nimi vyslovuje souhlas
-     datum a podpis kupujícího

 

 

 

(dále jen jako „objednávka“).

2a.2.     Objednávka musí být doručena prodávajícímu buď na adresu Šeříková 1062/18, Most, 434 01, TopeníEVOs.r.o. nebo elektronicky na e- mailovou - adresu: evo@evocz. Kupující je povinen před učiněním objednávky seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Podmínkou platnosti objednávky je uvedení výše specifikovaných údajů v objednávce.

2a.3.     Odeslaná objednávka se považuje za závazný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

2a.4.     Prodávající neprodleně, zpravidla do 5 dnů po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu vhodným způsobem potvrdí, zpravidla písemně elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce  nebo dopisem na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, popřípadě formou sms na číslo kupujícího uvedené v objednávce či ústně telefonicky. Potvrzení o obdržení objednávky kupujícího prodávajícím se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (za akceptaci objednávky).

2a.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před uzavřením kupní smlouvy (akceptací objednávky - viz bod 2.9. resp. 3.12.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující na základě takové žádosti prodávajícího dodatečně svou objednávku nepotvrdí ani do 2 dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího, má se za to, že svou objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) odvolává.

2a.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká doručením výslovné písemné akceptace objednávky označené jako „objednávám„ (např. „konečné potvrzení objednávky“) nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o akceptaci objednávky, jež je prodávajícím doručeno kupujícímu formou dopisu na jeho adresu uvedenou v objednávce nebo elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.  Pokud prodávající nedoručí kupujícímu akceptaci objednávky dle tohoto bodu ani návrh na změnu objednávky (viz bod 2a.7 níže.) ani do 5 dnů ode dne doručení objednávky, platí, že objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) odmítá, pokud se strany v jednotlivém konkrétním případě nedohodnou jinak.

2a.7.     V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, může o tom informovat kupujícího a může kupujícímu dle možností zaslat na elektronickou adresu kupujícího či jiným vhodným způsobem návrh či návrhy na změnu objednávky.  Návrh popř. návrhy na změnu objednávky se považují za nové návrhy kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až zřejmou písemnou akceptací nového návrhu prodávajícího kupujícím doručenou kupujícím prodávajícímu formou dopisu na adresu prodávajícího či prostřednictvím elektronické pošty. 

2a.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IIb.
Nákup zboží v internetovém obchodě, uživatelský účet

2b.1.     Pro objednání zboží v internetovém obchodě platí na místo ustanovení 2a.1., 2a.2., 2a.3., 2a.4., 2a.6. těchto podmínek následující ustanovení 2b.2. - 2b.12. těchto obchodních podmínek. Ostatní ustanovení čl. IIa. těchto podmínek platí i pro objednání a nákup zboží v internetovém obchodě.

2b.2.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2b.3.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2b.4.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2b.5.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2b.6.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2b.7.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2b.8.    Pro objednání zboží v internetovém obchodě vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-     kupujícím a kontaktech na něj
-     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
-     výši kupní ceny zboží a způsobu požadované úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a
    -     informace o nákladech spojených s dodáním zboží

2b.9.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2b.10.     Odeslaná objednávka se považuje za závazný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2b.11.     Prodávající neprodleně, zpravidla do 5 dnů po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky kupujícího prodávajícím se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2b.12.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká doručením výslovné akceptace objednávky označené jako konečné potvrzení objednávky (např. „konečné potvrzení objednávky)“, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Pokud prodávající nedoručí kupujícímu akceptaci objednávky dle tohoto bodu ani návrh na změnu objednávky (viz bod 2a.7. výše) ani do 5 dnů ode dne doručení objednávky, platí, že objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) odmítá, pokud se strany v jednotlivém konkrétním případě nedohodnou jinak.

III.
Cena zboží a platební podmínky

3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu způsobem dle uzavřené kupní smlouvy, přičemž v rámci objednávky může volit některý z následujících způsobů:

-     po složení 50% zálohy, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
-     bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 80022807/5500  vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ještě před dodáním zboží, a to do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Je-li cena splatná při převzetí zboží, bere kupující na vědomí, že mu bude zboží vydáno jen oproti hotovostní úhradě celkové kupní ceny.

3.5.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden ve faktuře. K úhradě kupní ceny při bezhotovostní platbě dochází okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.    V případě, že bude kupující v prodlení s bezhotovostní úhradou kupní ceny po dobu delší než 2 dnů, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

3.7.     Poskytuje-li prodávající slevy z ceny zboží, pak tyto slevy nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající jinak.

3.8.     Prodávající doručí kupujícímu spolu se zbožím daňový doklad – fakturu znějící na cenu zboží dle kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.9.    Kupující bere na vědomí, že je-li předmětem koupě použité zboží, je jeho cena stanovena již s přihlédnutím k jeho opotřebení. 

3.10.    Ustanoveními tohoto článku není vyloučena ani omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových a platebních  podmínek.

 

IV.
Dodání zboží

4.1.     Prodávající dodá zboží kupujícímu na místo a způsobem dle uzavřené kupní smlouvy, přičemž kupující  v rámci objednávky může volit některý z následujících způsobů dodání:

-     doručení zboží poštou, kurýrem či prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího
 

4.2.    Prodávající dodá kupujícímu zboží bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 5 týdnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud je však cena zboží splatná před dodáním zboží (v případě bezhotovostní platby), pak dodá prodávající zboží nejpozději do 5 týdnů ode dne úplného uhrazení kupní ceny zboží.   

4.3.    Kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu, není-li uhrazena předem před dodáním zboží.

4.4.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (nad rámec způsobů dle bodu 5.1), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.6.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7.     Při převzetí zboží od přepravce, kurýra či pracovníka pošty (dále jen „přepravce“) je kupující za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad obalu toto neprodleně oznámit přepravci a v jeho přítomnosti zkontrolovat i stav zboží. Shledá-li při tom poškození zboží, je povinen zboží nepřevzít, vyhotovit o poškození zboží záznam a nechat ho potvrdit přepravcem a neprodleně o druhu a rozsahu poškození zboží informovat prodávajícího.

4.8.    Prodávající poskytne v takovém případě kupujícímu, splní-li kupující uvedené podmínky náhradní zboží odpovídající kupní smlouvě a není-li to možné, poskytne mu dle výběru kupujícího buď jiné zboží ve srovnatelné kvalitě a ceně nebo přiměřenou slevu z ceny takto poškozeného zboží, případně může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

V.
Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.     Kupující - spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikačních prostředků na dálku (kupní smlouva uzavřená distančním způsobem) nebo od kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího (tj. mimo sídlo na adrese Šeříková 1062/18 , Most, PSČ: 434 01, a to i bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží,  popř. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde -li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, popř. od převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu o pravidelné opakované dodávce zboží. 

    Kupující, který není v rámci kupní smlouvy spotřebitelem, právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu dle tohoto bodu nemá. 

   5.2.    Kupující-spotřebitel však bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu v případech, kdy odstoupení vylučuje zákon. Tak nelze odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; a o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, a to i kdyby šlo o kupní smlouvu uzavřenou distančním způsobem či mimo obchodní prostory prodávajícího.
5.3.        Hodlá-li kupující - spotřebitel využít práva na odstoupení dle bodu 5.1. shora, pak musí odstoupení od kupní smlouvy být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle bodu 5.1. shora. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu Šeříková 1062/18, 434 01 Most. Jinak platí pro doručování odstoupení od smlouvy ustanovení článku XI. těchto obchodních podmínek.
5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.1. shora se kupní smlouva ruší. Kupující-spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží bezodkladně, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5.    V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.1. shora vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.
5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.8.      Prodávající a kupující mohou jinak odstoupit od kupní smlouvy jen v případě a za podmínek, kdy to stanoví zákon či tyto obchodní podmínky či kupní smlouva. I v takovém případě platí ustanovení bodů 5.6. a 5.7. těchto obchodních podmínek. 

VI.
Práva z vadného plnění

6.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3.    zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.     Kupující nemůže uplatňovat žádná práva z vad, pokud jde o vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím nebo pokud jde o vady zboží prodávaného za nižší cenu, pro něž byla nižší cena sjednána.  

6.4.     Kupující je povinen dodané zboží bezodkladně po jeho převzetí, nejpozději však do 1 dne od převzetí  pečlivě prohlédnout. 

6.5.    Práva z vadného plnění, která kupující může uplatnit, uplatňuje kupující u prodávajícího, a to bezodkladně po prohlídce zboží. Práva z vadného plnění však může kupující uplatnit jen do 1 dne od převzetí zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující vždy  písemně na elektronické adrese: evo@evo.cz . Kupující je rovněž povinen kromě reklamace doručit prodávajícímu na adresu jeho provozovny též reklamované zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci a reklamované zboží.

6.6.    Prodávající rozhodne o důvodnosti či nedůvodnosti reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není třeba odborného posouzení vady, a rozhodnutí sdělí kupujícímu. Pokud je reklamace zamítnuta, obsahuje rozhodnutí též odůvodnění. Je-li reklamace důvodná a kupující požaduje výměnu zboží a taková výměna je zároveň možná (prodávající má zboží k výměně k dispozici), prodávající vyzve kupujícího, aby si  ve lhůtě do 2 dnů od uplatnění reklamace vyzvedl vyměněné zboží. Není-li výměna možná a odstoupil-li kupující od smlouvy, prodávající zašle kupujícímu v uvedené lhůtě bezhotovostně na účet uvedený kupujícím. Pokud je předmětem koupě dle kupní smlouvy použité zboží, nemá kupující právo na výměnu věci, je však oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčena možnost, aby strany sjednaly výměnu i v případě použitého zboží, pokud je tento postup možný.

6.7.    Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující- spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující - spotřebitel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

VII.
Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny, avšak je-li  kupní cena hrazena předem (před dodáním zboží), pak nabývá kupující vlastnictví ke zboží až převzetím zboží.

7.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

7.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy evo@evo.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.6.    Na smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem tj. nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se nepoužijí ustanovení §§ 1799 a 1800 občanského zákoníku týkající se tzv. adhezních smluv.

VIII.
Ochrana osobních údajů

8.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.    Kupující - fyzická osoba souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.    Kupující - fyzická osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen veškeré své osobní údaje  uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osoby zpracovatele nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, i požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X.
Doručování

10.1.    Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v těchto obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.

10.2.    Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3.    Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.


XI.
Závěrečná ustanovení

11.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.4.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Šeříková 1062/18, Most, 434 01, adresa elektronické pošty evo@evo.cz, telefon +420 608 828 827

 

V Mostě dne 1. 1. 2016                                                                                                                             

Jan Kožnar
Jednatel

 

 

 


 


 

 

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout